Branngodkjenning av ZinCo grønne tak systemer

TEK 10 sier I § 11.9 om materialer og produkters egenskaper ved brann at byggverk skal prosjekteres og utføres slik at sannsynligheten for at brann skal oppstå, utvikle og spre seg er liten, og at materialer og produkter skal ha egenskaper som ikke gir uakseptable bidrag til brannutviklingen. Branngodkjenningen som stilles til grønne tak er BROOF(t2).

Ekstensive tak

Ekstensive grønne tak har normalt et lavt vedlikeholdsbehov, men har likevel god motstand mot gnister og varmestråling når følgende betingelser er oppfylt:

  • Vesktmediet har en tykkelse på minimum 30 med mer og har en definert mineral-sammensetning og med en mengde organisk materiale begrenset oppad til ca 20%
  • Oppbygningen av det ekstensive grønne taket er prøvd og har bestått flygebrann-prøven i henhold til NS-ENV 1187-2.
  • Vegetasjonen og vekstmedium er stoppet minst 500 mm før åpninger i taket som sluk, gjennomføringer, røykluker og overlys, og erstattet med en barriere av ubrennbare materialer som stein eller betongheller.
  • Vegetasjonen og vekstmedium er stoppet minst 500 mm før brannseksjoneringsvegg, og er erstattet med en barriere av ubrennbare materialer som stein eller betongheller.
  • Vegetasjonen og vekstmedium er stoppet minst 500 mm før tilstøtende bygningsdeler som vegg av eller med trebaserte materialer eller vegg med vindu der vinduskarm ligger lavere enn 800 mm over vegetasjonsdekket, og er erstattet med en barriere av ubrennbare materialer som stein eller betongheller
  • Det etableres brennbarrierer med mellomrom ≤40m. Slik barriere an bestå av enten 1m brede felt der vekstmedium og vegetasjon erstattes med ubrennbare materialer som stein eller betongheller, eller ved at brannvegg føres opp 300 mm over plantedekket.
  • At det utføres vedlikehold og annet stell som fjerning av visne og tørre plantedeler og nødvendig vanning som sikrer at barrierene opprettholder sin funksjon.

Det presiseres at i tak isolert med brennbar isolasjon tildekket med sedummatter skal brennbar isolasjon byttes ut med ubrennbar isolasjon.

I ekstensive grønne tak må ikke det underliggende vanntette takbelegget ha brannteknisk klasse BROOF(t2) såfremt betingelsene i punktoppstillingen over er tilfredsstilt. I situasjoner der det grønne taket ikke er lagt når bygget tas i bruk, må takbelegget likevel ha brannteknisk klasse BROOF(t2), og ev. brennbar isolasjon i taket må enten være tildekket med 30 mm ubrennbar isolasjon eller være oppdelt med 2,4 m brede ”gater” med ubrennbar isolasjon for hver 400m2.

Anbefalingene gitt er dokumentert gjennom mange års tysk praksis og er i samsvar med norsk trandisjon, og kan sees på som forhåndsdokumenterte løsninger.

ZinCo sine ekstensive tak har bestått både BROOF(t2) testen som kreves for grønne tak i Skandinavia, i tillegg til BROOF(t3) test som blir testet i Tyskland. Testene er gjort av Dansk Brand-og sikringsteknisk Institut og er en godkjent test for hele Skandinavia.

Intensive og semi-intensive grønne tak Intensive grønne tak er vurdert å ha god motstand mot gnister og varm stråling da det normalt blir veldkieholdt jevnlig med vanning og annet stell som klipping og fjerning av døde plantedeler. Når dette er tilfredsstilt slik at det grønne taket ikke medfører en økt risiko for spredning av brann er det ikke nødvendig med tiltak som oppdeling eller utskiftning med ikke brennbare materialer for eksempel inn mot tilstøtende fasade. I semi-intensive og intensive grønne tak har vekstmediet en tykkelse som er større enn minimumstykkelsen 50 mm og tilfredstiller derved behovet for tildekking av takbelegg og takkonstruksjonen for øvrig. Det innebærer at takbelegget som benyttes i semi-intensive eller intensive grønne tak ikke må ha brannteknisk klasse BROOF(t2). Der det grønne taket ikke er lagt når bygget tas i bruk, må takbelegget likevel ha brannteknisk klasse BROOF(t2)

Kilder: TPF Informer NR.10 – GRØNNE TAK – Bygningsmessige aspekter ved prosjektering og bygging av grønne tak.