Ekstensive grønne tak

Ekstensive grønne taklandskap er et økologisk alternativ til konvensjonelle overflater, membraner eller balast tak. Ekstensive tak er lette og har en grunn oppbygningshøyde. Egnete planer inkluderer forskjellige sedum-arter, urter og gress. Etter etablering av vegetasjonen, kreves det ikke mer enn en til to inspeksjoner i året.

Hvis taket er designet spesifikt for å øke biodiversiteten og tiltrekke seg rødlistede truete arter, så er også det mulig. Grønne tak bidrar til å øke arters habitater ved å tilby mat, hekkeplass, eller plass til insekter og fugler til å bo og formere seg.

Karakteristikker

  • Tilpasset plantesamfunn
  • Minimalt behov for skjøtsel
  • Tilførelse av vann og næring gjennom naturlige prosesser
  • Grunn oppbygningshøyde
  • Fra 50-150kg/m2